15/05/2018

Społeczeństwo integracyjne

Obcokrajowcy, którzy mieszkają na Islandii co najmniej od 5 lat (3 lata dla obywateli innych krajów skandynawskich) i mają co najmniej 18 lat w dniu wyborów, mogą głosować w wyborach samorządowych (lokalnych), a tym samym brać udział i głosować w kwestiach dotyczących ich codziennego życia. Gminy zapewniają podstawowe usługi, takie jak edukacja szkolna i przedszkolna, opieka dzienna, kanalizacja, zbieranie śmieci, planowanie urbanistyczne, utrzymanie ulic i tak dalej. Są również odpowiedzialni za różnorodne subsydia, zwłaszcza w domostwach o najniższych dochodach.

Przyjaciele Mosfellsbæjer jest obywatelską listą, jedyną, która bierze udział w wyborach w Mosfellbæ, która nie jest powiązana z jakąkolwiek partią polityczną lub ruchem. Składa się on z osób o różnym pochodzeniu i doświadczeniach (między innymi imigrantka z Włoch), które wnoszą wspólną wolę, aby przyczynić się do poprawy sposobu, w jaki sprawy są rozwiązywane w naszej społeczności.

Uważamy, że zwolennicy “Mosfellingar”, którzy urodzili się za granicą, są dziś w dużej mierze niewykorzystanym zasobem, który może wzbogacić naszą społeczność.

Dlatego naszym celem jest:

  • Zaangażowanie się w otwarty i konstruktywny dialog, aby znaleźć obszary, w których poprawa jest najbardziej potrzebna.
  • Wspieranie i wzmacnianie aktywnego nauczanie obcego języka ojczystego we współpracy z Móđurmálem – Stowarzyszeniem na rzecz Bilingwalizmu (dwujęzyczności).
  • Zapewnienie wsparcia dla osób nie mówiących po islandzku w ich komunikacji z władzami miejskimi, na przykład między szkołą a rodzicami.

Zagłosuj na X – L